Регионални дирекции на горите

Ловеч

Контакт със звеното:
Директор: инж. Павли Богдански
Телефон: 068 603 823
Факс: 068 603 822
Електронна поща: RugLovetch@iag.bg
Адрес: гр. Ловеч, ПК 5500, ул. Търговска 56

Интернет страница: www.lovech.iag.bg

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

http://profilnakupuvacha.com/1697

 

РДГ – Ловеч носи името на град Ловеч, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ …