Изпълнителна агенция по горите

Длъжност: Изпълнителен директор
Име: Тони Кръстев
Телефон: 98511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: tkrastev@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Красимир Каменов
Телефон: 98511509
Вътрешен: 509
Електронна поща: k.kamenov@iag.bg
Длъжност: Главен секретар
Име: Илиан Точев
Телефон: 98511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: tochev@iag.bg
Длъжност: Финансов контрольор
Име: Дафинка Ронкова
Телефон: 98511557
Вътрешен: 557
Електронна поща: dronkova@iag.bg
Длъжност: Служ. по сиг. на информацията
Име: Веселин Райчев
Телефон: 98511561
Вътрешен: 561
Електронна поща: raichev@iag.bg
Дирекция " ": Отдели
Служители в дирекцията: 0
Дирекция "Звено вътрешен одит":
Длъжност: Ръководител звено
Име: Благовеста Лалова
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: blalova@iag.bg

Отдели
Служители в дирекцията: 4
Дирекция "Финансово-стопански дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Валерий Павлов
Телефон: 98511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: v.pavlov@iag.bg


Отдели
Счетоводство
Бюджет и управление на собствеността
Служители в дирекцията: 14
Дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Даниела Ангелова
Телефон: 98511519
Вътрешен: 519
Електронна поща: dangelova@iag.bg


Отдели
Нормативни дейности и човешки ресурси
Правнo-административни дейности
Служители в дирекцията: 16
Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността ":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Ивайло Иванов
Телефон: 98511506
Вътрешен: 506
Електронна поща: i.ivanov@iag.bg Отдели
Служители в дирекцията: 8
Дирекция "Промени в горските територии":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Валентин Чамбов
Телефон: 98511561
Вътрешен: 561
Електронна поща: vchambov@iag.bg


Отдели
Промяна на предназначението и промени в собствеността
Учредяване на вещни права
Служители в дирекцията: 14
Дирекция "Гори и лесовъдски дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Ценко Ценов
Телефон: 02 98511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: cenov@iag.bg

Отдели
Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите
Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите
Инвентаризация и горскостопанско планиране
Служители в дирекцията: 24
Дирекция "Опазване на горите":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Димитър Баталов
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: dbatalov@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 9
Дирекция "Ловно стопанство ":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Румен Янкулов
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: r.yankulov@iag.bg Отдели
Служители в дирекцията: 5
Дирекция "Проекти и международни дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Деница Пандева
Телефон: 9045360
Вътрешен:
Електронна поща: denica@iag.bg

Отдели
Служители в дирекцията: 11