Изпълнителна агенция по горите

Длъжност: Изпълнителен директор
Име: Тони Кръстев
Телефон: 98511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: tkrastev@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Красимир Каменов
Телефон: 98511509
Вътрешен: 509
Електронна поща: k.kamenov@iag.bg
Длъжност: Главен секретар
Име: Валентина Маринова
Телефон: 98511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: v.marinova@iag.bg
Длъжност: Финансов контрольор
Име: Дафинка Ронкова
Телефон: 98511557
Вътрешен: 557
Електронна поща: dronkova@iag.bg
Длъжност: Служ. по сиг. на информацията
Име: Веселин Райчев
Телефон: 98511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: raichev@iag.bg
Дирекция "Звено вътрешен одит":
Длъжност: Ръководител звено
Име: Благовеста Лалова
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: blalova@iag.bg

Отдели
Служители в дирекцията: 4
Дирекция "Финансово-стопански дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Силвия Маринова
Телефон: 98511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: silvia@iag.bg


Отдели
Бюджет, финанси и счетоводство
Собственост, инвестиции и капиталови разходи
Служители в дирекцията: 16
Дирекция "Гори и лесовъдски дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Ценко Ценов
Телефон: 02 98511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: cenov@iag.bg

Отдели
Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите
Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите
Служители в дирекцията: 20
Дирекция "Опазване на горите и лов":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Димитър Баталов
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: dbatalov@iag.bg


Отдели
Лов и опазване на дивеча
Опазване превенция и контрол на горските територии
Контрол по лова и горите
Служители в дирекцията: 13
Дирекция "Инвентаризация и промени в горските територии":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Христо Христов
Телефон: 029875142
Вътрешен: 277
Електронна поща: hristo@iag.bg


Отдели
Инвентаризация и горскостопанско планиране
Промяна на предназначението и промени в собствеността
Вещни права и държавна собственост
Служители в дирекцията: 22
Дирекция "Проекти и международни дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Любчо Тричков
Телефон: 9045360
Вътрешен:
Електронна поща: lptrichkov@iag.bg

Отдели
Международни дейности
Проекти и стратегическо планиране
Служители в дирекцията: 15