НачалоНовини 2011/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.07.2011 - Добивът на дървесина в частните гори може да се извършва от самите собственици

Физически и юридически лица, които са собственици на гори могат да извършват добив на дървесина сами или чрез възлагане на държавни горски или ловни стопанства или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии. Това трябва да става при спазването на общите изисквания за ползването в горите, регламентира в Закона за горите.

Сечите в частни гори се извършват въз основа на позволително за сеч, издадено от правоспособно лице с висше лесовъдско образование. Контролът по извършването на сечта, както и дейностите по освидетелстване на сечището се осъществяват от лицето, на което е издадено позволителното. Необходимо е също наличието на утвърдени горскостопански планове или горскостопански програми. Собственикът на частна гора сам може да добие дървесината при условие, че предварително е сключил договор с лице, вписано в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за извършване на лесовъдска практика. Това лице извършва маркиране на насажденията, изготвя документите по издаване на позволителните, както и издава превозните документи за добитата дървесина.

Извършването в горските територии на дейности, при които се използват механизирани средства,  се извършва само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от компетентен орган.  

 

 
 
 

Коментари

21.07.2011, 19:56 ч., От: МММ, Заглавие: Приложимост
Желателно е за да се уеднакви практиката .Да бъде обявен списък на изискуемите документи , образец от тях а именно договорите, пълномощните при упълномощаване и спецификана при собственост на наследодотел - кой има право да склячва договора и всичко останало.

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност