РДГ Пазарджик | Обява за работа

Дата на валидност: 20.02.2023

Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик

 

Кратко описание на длъжността старши специалист „Горски инспектор”, спрямо длъжностната характеристика - 2 щатни бройки

         - Осъществяване на непосредствен контрол върху дейностите извършвани в горските територии. Осъществяване на контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата.  Предотвратяване и разкриване нарушенията съгласно разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за административните нарушения и наказания, Наредба№ 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, Наредба № 8 за сечите в горите и др. подзаконови нормативни актове свързани с дейността.

Материали